Convocatòria d´Assemblea General Ordinària el proper 17 de juny

La Junta Directiva de la Federació Catalana de Voleibol els convoca a l’assemblea General Ordinària que tindrà lloc a la Sala David Moner de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (Rambla Catalunya, 81 principal – Barcelona) el proper dissabte 17 de juny de 2017, a les 9’30 hores en primera convocatòria i a les 10’00 hores en segona convocatòria, a fi de deliberar i resoldre sobre el següent

ORDRE DEL DIA:

PRIMER – Nomenament dels interventors de l’acta de l’assemblea.

SEGON – Informe de presidència.

TERCER – Ratificació, si s’escau, de nous membres de Junta Directiva .

QUART – Examen i, en el seu cas, aprovació de la memòria, del tancament del balanç, i del Compte de resultats de la Federació Catalana de Voleibol corresponent a l’exercici del 2016.

CINQUÈ – Nomenament de l’auditor per a l’exercici 2017.

SISÈ – Examen, i en el seu cas, aprovació del pressupost per al 2017 i les seves Bases d’Execució

SETÈ– Examen i aprovació, en el seu cas, del pla general d’actuació per a la temporada 2017/2018, els programes, les activitats esportives i els seus objectius; debat de les propostes relatives presentades dintre de termini pels membres de l’assemblea, si s’escau.

VUITÈ.- Modificació dels Estatuts de la Federació en l’article 94, per incorporar la clàusula de submissió de la Federació Catalana de Voleibol al Tribunal d’Arbitratge Esportiu de Catalunya (TAEC)

NOVÈ.- Precs i preguntes

 

La informació en relació a les matèries objecte de l’assemblea restarà a disposició dels seus membres a la seu central de la Federació, des de la convocatòria de la mateixa.

Barcelona, a disset de maig de dos mil disset

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top