Transparència

NORMATIVA

Informació institucional i organitzativa

La Federació Catalana de Voleibol (d’ara en endavant FCVb) és una entitat de dret privat i d’utilitat pública, d’interès cívic i social, inscrita al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el nº 2837 (Secció 3ª, Tom II, Foli 419) i que sense afany de lucre té plena capacitat per omplir les finalitats que li atorga la Llei. La FCVb té com a modalitat esportiva el Voleibol, que s’estructura en les disciplines de Volei en pista i Volei platja, sense perjudici d’altres que puguin sorgir en el futur.

 

ESTATUT ORGÀNIC FCVb
DECRET 1/2000 DE LA LLEI DE L’ESPORT
DECRET 58_2010 DE LES ENTITATS ESPORTIVES

Informació sobre gestió econòmica, pressupostària i patrimonial 2023

BASES EXECUCIÓ PRESSUPOST 
INFORME AUDITORIA I COMPTES ANUALS
MEMÒRIA ACTIVITATS

Informació sobre gestió econòmica, pressupostària i patrimonial 2022

PRESSUPOST 2022 (INGRESSOS I DESPESES)
BASES EXECUCIÓ PRESSUPOST 2022

Informació sobre gestió econòmica, pressupostària i patrimonial 2021

PRESSUPOST 2021 (INGRESSOS I DESPESES)
BASES EXECUCIÓ PRESSUPOST 2021
COMPTES ANUALS DE L’EXERCICI 
RETRIBUCIÓ DELS ÒRGANS DE DIRECCIÓ, ADMINISTRACIÓ I SUBVENCIONS

INFORME AUDITORIA

Informació sobre gestió econòmica, pressupostària i patrimonial 2020

PRESSUPOST 2020 (INGRESSOS I DESPESES)
BASES EXECUCIO PRESSUPOST 2020
COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI
Retribucions Junta Directiva FCVb
INFORME AUDITORIA

Informació sobre gestió econòmica, pressupostària i patrimonial 2019

PRESSUPOST 2019 (INGRESSOS I DESPESES)
BASES EXECUCIÓ PRESSUPOST 2019
COMPTES ANUALS DE L’EXERCICI
RETRIBUCIÓ DELS ÒRGANS DE DIRECCIÓ, ADMINISTRACIÓ I SUBVENCIONS
INFORME AUDITORIA

Informació sobre gestió econòmica, pressupostària i patrimonial 2018

PRESSUPOST 2018 (INGRESSOS)
PRESSUPOST 2018 (DESPESES)
BASES EXECUCIÓ PRESSUPOST 2018
COMPTES ANUALS DE L'EXERCICI 2018
Retribucions Junta Directiva FCVb 2018
INFORME AUDITORIA

Informació sobre gestió administrativa

Contractes públics vigents > NO EXISTEIXEN
Convenis públics vigents > NO EXISTEIXEN
Subvencions i ajuts > PENDENTS DE RESOLUCIÓ GENERALITAT CATALUNYA I IBE

Desplaça cap amunt