CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

La Junta Directiva de la Federació Catalana de Voleibol els convoca a l’assemblea general

extraordinària que tindrà lloc a la Sala David Moner de la FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL el

divendres 29 de desembre de 2017, a les 17’30 hores en primera convocatòria i a les 18’00 hores en

segona convocatòria, a fi de deliberar i resoldre sobre el següent

ORDRE DEL DIA

1r. Aprovació, si escau, de la convocatòria d’eleccions

2n. Aprovació, si escau, del reglament electoral

3r. Aprovació, si escau, del calendari electoral

4t. Nomenament de la Junta Electoral

5è. Elecció de dos interventors per a l’aprovació de l’acta de la sessió

Barcelona, a vint-i-vuit de novembre de dos mil disset

Ignacio Calderé Molina

Secretari Junta

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Scroll to Top