Convocatòria Assemblea General Ordinària el 20 de juny a Esplugues de Llobregat

FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

La Junta Directiva de la Federació Catalana de Voleibol els convoca a l’assemblea General Ordinària que tindrà lloc a Esplugues de Llobregat, al CEM LES MORERES, a la plaça de les Moreres, s/n, el proper dissabte 20 de juny de 2015, a les 9’30 hores en primera convocatòria i a les 10’00 hores en segona  convocatòria, a fi de deliberar i resoldre sobre el següent

ORDRE DEL DIA:

PRIMER –       Nomenament dels interventors de l’acta de l’assemblea.

SEGON –         Informe de presidència.

TERCER –        Ratificació, si s’escau, de nous membres de Junta Directiva .

QUART –         Examen i, en el seu cas, aprovació de la memòria, del tancament del balanç, i del Compte de resultats de la Federació Catalana de Voleibol corresponent a l’exercici del 2014.

CINQUÈ –        Nomenament de l’auditor per a l’exercici 2015.

SISÈ –                         Examen, i en el seu cas, aprovació del pressupost per al 2015 i les seves Bases d’Execució

SETÈ–                         Examen i aprovació, en el seu cas, del pla general d’actuació per a la temporada 2015/2016, els programes, les activitats esportives i els seus objectius; debat de les propostes relatives presentades dintre de termini pels membres de l’assemblea, si s’escau.

VUITÈ.-           Modificació d’Estatuts

NOVÈ.-            Precs i preguntes

La informació en relació a les matèries objecte de l’assemblea restarà a disposició dels seus membres a la seu central de la Federació, des de la convocatòria de la mateixa.

Barcelona, a dinou de maig de dos mil quinze

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top