Convocatòria d´Assemblea General Ordinària el proper 25 de juny

La Junta Directiva de la Federació Catalana de Voleibol els convoca a l’assemblea General Ordinària que tindrà lloc al BISC Barcelona International Sailing Center – Moll de la Vela, s/n al Parc del Fòrum (Sota plaça fotovoltaica) a Sant Adrià del Besós de Barcelona el proper dissabte 25 de juny de 2016, a les 9’30 hores en primera convocatòria i a les 10’00 hores en segona  convocatòria, a fi de deliberar i resoldre sobre el següent:

ORDRE DEL DIA:

PRIMER –       Nomenament dels interventors de l’acta de l’assemblea.

SEGON –         Informe de presidència.

TERCER –        Ratificació, si s’escau, de nous membres de Junta Directiva .

QUART –         Examen i, en el seu cas, aprovació de la memòria, del tancament del balanç, i del Compte de resultats de la Federació Catalana de Voleibol corresponent a l’exercici del 2015.

CINQUÈ –        Nomenament de l’auditor per a l’exercici 2016.

SISÈ –                         Examen, i en el seu cas, aprovació del pressupost per al 2016 i les seves Bases d’Execució

SETÈ–                         Examen i aprovació, en el seu cas, del pla general d’actuació per a la temporada 2016/2017, els programes, les activitats esportives i els seus objectius; debat de les propostes relatives presentades dintre de termini pels membres de l’assemblea, si s’escau.

VUITÈ.-           Acceptació, si s’escau, del càrrec de patró a la Fundació UFC i designació del President de la Federació en la seva representació al patronat.

NOVÈ.-            Modificació estatuts (inclusió del Fistball com a modalitat esportiva)

DESÈ.-          Precs i preguntes

La informació en relació a les matèries objecte de l’assemblea restarà a disposició dels seus membres a la seu central de la Federació, des de la convocatòria de la mateixa.

Barcelona, a vint-i-cinc de maig de dos mil setze

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top