Terminos y condiciones

INFORMACIÓ PREVIA AL PROCÉS CONTRACTUAL

La  present pàgina  web  http://www.fcvoleibol.cat/ és propietat  de  FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL amb CIF G-08882797 i adreça fiscal a  C/ JONQUERES, 16  5é C  -08003-  BARCELONA

Les  condicions  Generals  de  Contractació  regulen  la  relació  de  venda  a  distància entre FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris,  la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament  Europeo i del consell de  27 d’abril de 2016 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garanties dels Drets Digitals (LOPD-GDD) i a la Llei  34/2002  d’11 de  juliol, de Serveis de la  Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

La FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, La FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL  es  reserva  el  dret  d’aplicar,  en  determinats  casos,  unes Condicions  Particulars  de  Contractació  amb  preferència  a les presents  Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les dintre del termini i en la forma escaient oportuns.

L’objecte principal de la pàgina web es la informació de la FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL, així com la promoció del voleibol en general i la venda de productes esportius relacionats amb la pràctica del voleibol.

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.

Així mateix, vostè pot subscriure’s al butlletí informatiu per rebre ofertes dels referits productes o informació general que pugui ser del seu interès.

Com a usuari declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d’ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per a l’accés als llocs web de la FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL i la contractació per mitjà dels mateixos.

Per adquirir els nostres productes, vostè pot dirigir-se a l’apartat corresponent de la nostra tenda online.

És requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web per realitzar la compra online.  Pot  accedir  a l’apartat corresponent  pel registre en la mateixa  web.  De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament  Europeo i del consell  de 27 d’abril de 2016 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPD-GDD), la FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL  informa  els usuaris  que  les  dades personals recaptades durant el procés de registre i posterior compra, seran introduïts en un fitxer sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l’usuari i gestionar actuacions posteriors derivades d’aquestes. Així mateix, la FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL  informa  de la possibilitat  d’exercir    els  drets  d’accés,  rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça C/ JONQUERES, 16  5é  C  -08003-  BARCELONA o a través del correu electrònic fcvb@fcvolei.cat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Durant el procés de compra haurà d’identificar-se amb el nom d’usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes  dades no seran  públiques. Vostè es fa  responsable de tractar confidencialment i responsablement la identitat i  contrasenya  obtingudes  en el registre  com a client, no podent cedir-les a un altre.

Pot modificar la informació registrada en qualsevol moment, a la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes, estigui només en un apartat de consulta però es permet la seva gestió, podent l’usuari eliminar aquells registres que consideri no és necessari visualitzar.

Finalitzat el procés de compra, el client rebrà una confirmació d’aquesta, per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l’usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, posi’s en contacte amb FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL en el telèfon d’atenció al client 932684177 o mitjançant el correu electrònic fcvb@fcvolei.cat.

Tots els continguts de la web estan en català i castellà.

L’usuari, en rebre el producte en l’adreça de lliurament facilitat, rebrà una factura o còpia de la comanda.

OFERTA I VIGÈNCIA

En cas d’un producte en oferta, sempre s’indicarà al costat de les seves característiques essencials, el preu d’oferta i la validesa d’aquesta.

En  compliment  de la normativa  vigent la FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL  ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, la FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s’ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut d’aquesta. D’aquesta forma, els productes oferts a cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l’entitat tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i a qualsevol moment, l’accés als productes esmentats.

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS DELS PRODUCTES

Els productes oferts en la nostra tenda online, incorporen una fotografia i les característiques essencials, aquesta és la informació obtinguda del mateix fabricador. El color del producte, observable en la fotografia no és vinculant. En les característiques s’identifica el mateix.

GARANTIES

Tots els productes oferts a la pàgina web gaudeixen de la garantia comercial del proveïdor d’aquest.  La FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL disposa d’un servei de post venda, mentre estigui vigent la garantia, el client podrà executar-la dirigint-se a l’establiment de la FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL, al servei de post venda, per correu electrònic a fcvb@fcvolei.cat o als punts establerts pel mateix proveïdor. En cas de dubte podrà dirigir-se al telèfon d’atenció al client 932684177 o mitjançant el correu electrònic: fcvb@fcvolei.cat.

PREUS

Tots els productes indiquen el preu de venda en Euros i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria.

DESPESES D’ENTREGA I TRANSPORT

La FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL  realitza  enviaments a la  PENINSULA, cobrant en concepte de despeses d’enviament, 6 euros a Catalunya i 8 euros a la resta de la península. Hi ha una tarifa especial de 12 euros, per l’enviament a qualsevol lloc de la península a la roba d’àrbitre.

FORMES DE PAGAMENT I EXECUCIÓ DE LA COMANDA

El client podrà abonar l’import de la seva comanda optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra haurà d’indicar la seva elecció:

Targeta de crèdit VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS.

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancaris es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat a la  tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de la FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li sol·licitaran sempre les següents dades: el nombre de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del nombre imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d’aquesta forma, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Quan l’import d’una compra hagués estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el nombre d’una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En tal cas, les corresponents anotacions de deute i re abono en els comptes del proveïdor i del titular s’efectuaran al més aviat possible.

No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no fos conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hauria exigit indegudament l’anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de la FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d’aquesta anul·lació.

Transferència Bancària

En seleccionar la transferència bancària rebrà, juntament amb la confirmació de la seva comanda, un e-mail amb les dades bancàries de la FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL.

És molt important que en realitzar la transferència indiqui en l’assumpte el nombre de comanda, així com el seu nom i cognoms, i realitzi la transferència dins dels 3 dies posteriors a la data de confirmació de la comanda per poder validar-ho.

Si ho desitja, pot enviar-nos el justificant de la transferència a l’e-mail fcvb@fcvolei.cat. Però en qualsevol cas, no es considerarà efectiu la comanda fins que el nostre departament d’administració no tingui confirmació bancària de la   transferència.

Recordar-li que el pagament s’ha de realitzar en EUROS i que totes les eventuals comissions de canvi i bancàries corren pel seu compte.

• Paypal

Permet enviar pagaments a Internet de forma segura i còmoda. La xarxa de PayPal es basa en la infraestructura financera existent de comptes bancaris i targetes de crèdit per crear una solució global de pagament en temps real. Paypal ofereix un servei especialment pensat per a aquells als quals no els satisfan els mecanismes de pagament tradicionals.

Més informació a Paypal. http://www.fcvoleibol.cat/.

LLIURAMENT DE LA COMANDA

La FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL es compromet a lliurar la comanda en un màxim de 5 dies, a partir de l’endemà a la comanda.

DISPONIBILITAT DE LA COMANDA

La disponibilitat dels productes oferts per la FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL pot variar  en  funció  de  la demanda  dels  clients.  Malgrat que la FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL actualitza l’estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquest moment. En cas de no execució per indisponiblitat, la FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL al moment que tingui coneixement d’aquesta situació ho notificarà al client, per mitjà d’un correu electrònic. El període d’aquesta comunicació no  superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies. La FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL  podrà donar la doble opció de: subministrar al client sense augment de preu, un producte de característiques similars o de superior qualitat, o excepte raons justificades i demostrables per la FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL dins d’aquest mateix període abonar les sumes pagades per la comanda anul·lada. En el cas que la FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL  no realitzi aquest abonament en el termini assenyalat, el comprador podrà reclamar que se li pagui el doble de la suma deguda, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat.

DRET DE DESISTIMENT, DEVOLUCIONS I RECLAMACIONS

El comprador disposarà d’un termini mínim de catorze dies naturals per desistir, a partir del dia que l’usuari rebi el producte, sense cap penalització i sense indicació dels motius.

L’exercici    del  dret  de  desistiment  haurà de  realitzar-se  mitjançant  notificació  a través de comunicació  telefònica al 932684177, dirigint-se  al  correu  electrònic  fcvb@fcvolei.cat, remetent el seu escrit a la nostra adreça postal C/ JONQUERES, 16  5é  C  -08003-  BARCELONA, o bé a través del formulari de desistiment.

Segons l’establert l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text  refós de la Llei  General per a la Defensa dels Consumidors i  Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les   especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

  • La devolució del  producte per desistiment

El client haurà de retornar o lliurar directament el producte a la FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL, a l’adreça C/JONQUERES, 16 5é C -08003-  BARCELONA, sense cap demora indeguda, i en tot cas en un termini màxim de catorze dies naturals a partir de la data en què es formalitzi el dret de desistiment del contracte. S’entendrà complert el termini si el client efectua la devolució del producte abans de la finalització del termini.

El client es farà càrrec dels costos de devolució del producte.

En tot cas, els productes a retornar hauran d’estar en perfectes condicions, sense usar i en el seu embalatge original. Es prega, per tant, que per evitar problemes en el transport, s’asseguri que el paquet va degudament protegit i precintat. Una vegada rebut/s, verificarem el seu estat. Al moment en què comprovem que tant l’/els article/s, com els possibles components, accessoris, obsequis promocionals i documentació, estiguin complets i en perfectes condicions, procedirem a retornar els diners abonats.

  • Devolució del producte defectuós.

En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüència del client, est tindrà dret a la devolució del producte, informant a la FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost pel client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no serà considerada un dret de desistiment.

La FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un nou d’acord amb condicions acceptades al moment de la venda.

Si el client desitja presentar una reclamació, l’establiment de la FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL situat en C/ JONQUERES, 16 5é C -08003-  BARCELONA o a través del correu electrònic fcvb@fcvolei.cat.

  • Reemborsament del pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament emprats pel client, sempre que no s’hagi disposat el contrari. La FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL podrà retenir el reemborsament fins a haver rebut el producte, motiu de desistiment, o fins que l’usuari lliuri justificant de devolució d’aquests, segons que condició es compleixi primer.

En cas de retard injustificat per part de la FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL, respecte a la  devolució de les sumes abonades, el client  podrà reclamar el doble  de les  sumes pagades, sense perjudici del dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts en els quals excedeixi d’aquesta quantitat.

JURISDICCIÓ

Així mateix, la FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència  sobre aquest tema. La FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL  té el seu domicili  a Barcelona, Espanya.

Scroll al inicio